Сериозен ръст в изкупните цени на свинското месо позволяват на „Свинекомплекс Николово“ да излезе на печалба след регистрираната загуба в края на март, става ясно от междинния финансов отчет на дружеството за второто тримесечие на годината. За периода януари-юни средната реализационна цена е 3,20 лева за килограм живо тегло и сравнена със същия период на миналата година се покачва с 0,77 лв./кг или с 32 на сто. Угоените прасета се продават по 2,48 лева, подрастващите - по 3,93 лв./кг. 
Така, макар за полугодието реализирането на живи животни да е намаляло с 83 тона в сравнение с първата половина на 2016 г., свинекомплексът успява да увеличи приходите си с 420 хил. лева и най-после да излезе на печалба. Към 30 юни положителният финансов резултат възлиза на 133 хил. лева.
Според доклада на мениджмънта, цялостната дейност на дружеството през отчетния период протича в условията на непрекъсна та вътрешна и външна конкуренция и променливо потребителско търсене на меса, месни продукти и живи свине за клане. 
Наличните животни в свинекомплекса намаляват с над 1800 броя спрямо 2016 г. до 10 816 броя. Приходите от продажби на живи животни са увеличени със 439 хил. лева, а продажбите на трупни меса намаляват с 16 хил. лева.
За изхранването на наличното поголовие са изразходвани 2678 тона комбинирани фуражни смески, на стойност 1,454 млн. лв.
Въпреки подобрените резултати, ръководството на свинекомплекса продължава да смята, че браншът е изправен пред рискове, свързани с високата цена на фуража и ниската продажна цена. Това води до постоянна задлъжнялост към доставчика на фураж и невъзможност на дружеството със собствени средства да извършва своите разплащания. Тази ситуация го изправя пред търсене на привлечени средства за разплащане на разходи свързани с дейността му, се казва в доклада. Основен риск пред целия бранш е продължаващият внос на евтини меса и суровини за месопреработка и консумация на местния пазар.