Едва 4,8% от предприятията, създадени през 2010 г. в България, са продължили да съществуват и пет години по-късно - през 2015 г. 19 от 20 фирми не могат да доживеят до 5-годишния си рожден ден. Най-много предприятия се създават в областта на търговията, но в този сектор са и най-много „умрелите“ компании. Стряскащите данни изнесе вчера Националният статистически институт.
Само 80.8% от новосъздадените фирми оцеляват за повече от година. От данните се вижда, че най-устойчиви са компаниите с повече от 10 заети и в сектори, които изискват по-дълъг хоризонт на бизнес плановете: енергетика - 10.5%, финанси и застраховане - 7.9%, ВиК - 5.8%.
През 2015 г. в България са действали 339 175 активни предприятия , което е с 1.9% повече в сравнение с 2014 г. През 2014 г. са умрели 34 518 фирми или 10.4% от броя на активните компании през годината. В резултат работните си места са загубили 2.9% от заетите. Общо 45.4% от умрелите предприятия са в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“.
Според статистиката, през 2015 г. в област Русе са действали общо 11 313 фирми или с 2.1% повече в сравнение с 2014 година. Микропредприятията (до 9 заети лица) са 10 366, или 91.6% от всички. 
Най-голям е броят на работещите предприятия - от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 4251, или 37.6% от общия брой стопански субекти. Те реализират нетни приходи от продажби в размер на 2,959 млрд. лв. или близо половината от общия обем за областта (42.8%).