В началото на този месец получих покана за доброволно изпълнение от частен съдебен изпълнител като длъжник по изпълнително дело и предупреждение, че ако не платя сумата, посочена в поканата, ще пристъпи към опис и продажба на единственото ми жилище и към налагане на запор на заплатата и банковите ми сметки.Жилището е наследено от майка ми и е единственият покрив над главата ми. Съобщението беше изненадващо за мен, тъй като не знам срещу мен да е имало дело, по което да съм била осъдена, но когато проучих въпроса при частния съдебен изпълнител се оказа, че делото всъщност е било срещу майка ми, която преди време беше теглила банков кредит и който беше престанала да обслужва малко преди смъртта си. Съответно банката е завела дело в съда и в кратки срокове е получила изпълнителен лист срещу майка ми, въз основа на който е образувала изпълнителното дело при частния съдебен изпълнител. Притеснена съм, тъй като, както вече казах, апартаментът е единственото ми жилище и не знам доколко е законно да бъде изнесен на търг от частния съдебен изпълнител в моя случай - когато делото е било срещу починалата ми майка?. Отговарям ли за неплатения от майка ми банков кредит? Законно ли е съдът да издаде изпълнителен лист срещу починало лице и после да се търсят наследниците му за плащане на задълженията на починалия? Г.Ч., гр. Русе

Нередки са случаите, когато наследниците научават за задълженията на починали роднини едва след получаване на съобщение от съдебния изпълнител. Възможни са две хипотези, при които банката се е снабдила от съда с изпълнителен лист, въз основа на който впоследствие е образувано изпълнително производство. 
Обикновено банките се възползват от улеснения ред за снабдяване с изпълнителен лист, по който без да се налага да доказват вземането си и единствено въз основа на извлечение от счетоводните си книги образуват срещу кредитополучателите т. нар. заповедно производство. В рамките на няколко дни съдът им издава заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, без кредитополучателите или наследниците им да бъдат уведомени за това. Те научават за съдебното производство едва от поканата за доброволно изпълнение на частния съдебен изпълнител или от друго негово съобщение за насрочени изпълнителни действия - например опис на недвижимо имущество, запор на заплата, банкови сметки, дялове в търговски дружества и др. 
В хипотеза на починал кредитополучател, са възможни два варианта: 
кредитополучателят е починал преди банката да е подала искане до съда за осъждането му
Съдът няма как да знае кога кредитополучателят, срещу когото банката е подала заявление, е починал. Поради това и в случай че заявлението от банката формално отговаря на изискванията на Гражданския процесуален кодекс, съдът издава в нейна полза заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист. С тези документи банката образува изпълнително дело при съдебния изпълнител и едва след като той направи справка, се разбира, че кредитополучателят е починал преди да е било образувано дело срещу него в съда. 
В този случай няма място за притеснение от страна на наследниците - след като бъдат уведомени от съдебния изпълнител за проведеното съдебно заповедно производство и издадения изпълнителен лист, те имат право да се защитят в съда, като докажат с акт за смърт и удостоверение за наследници, че кредитополучателят и техен наследодател е починал ПРЕДИ подаването на заявление от страна на банката до съда, въз основа на което са издадени заповедта за незабавно изпълнение и изпълнителният лист. След като съдът разгледа възражението на наследниците и установи, че ситуацията е действително такава, каквато те я излагат, ще отмени издадената заповед за незабавно изпълнение и ще обезсили издадения изпълнителен лист. Въз основа на този съдебен акт наследниците могат да искат прекратяване на изпълнителното производство при частния съдебен изпълнител и съответно - той ще отмени и всички изпълнителни действия, насочени срещу наследниците. 
От въпроса на читателката Г. Ч. не става ясно дали майка й е починала преди съдебното дело, за да подходи по гореописания начин. Възможно е майката да е починала СЛЕД издаване на заповедта за незабавно изпълнение и изпълнителния лист, тоест 
кредитополучателят е починал след като банката е подала искане до съда за осъждането му
При тази хипотеза съдът съвсем законно е издал заповедта за незабавно изпълнение и изпълнителния лист, като след смъртта на кредитополучателя и по силата на закона неговите наследници стават задължени лица спрямо банката, освен ако не се откажат от наследството на своя наследодател. При това положение съдебният изпълнител, след като установи, че длъжникът е починал, но има наследници, изпраща поканата за доброволно изпълнение именно до тях. 
Дори и в този случай наследниците имат право да се защитят - от момента на получаване на поканата за доброволно изпълнение и в срока, предвиден в процесуалния закон, те могат да възразят срещу заповедта за незабавно изпълнение, като в един евентуален съдебен процес могат да изложат всички възражения, които наследодателят им е имал срещу банката – например, че кредитът не е станал предсрочно изискуем, че сумата, която търси банката, не отговаря на размера на неплатеното от него, че вземането на банката е погасено по давност, както и да обжалват действия на частния съдебен изпълнител, да сключват споразумения за разсрочване на дълга и други подобни. Разбира се, ако преценят, че задълженията на наследодателя им значително надхвърлят активите, включени в наследствената маса, те имат право да се откажат от наследство, което става по съдебен ред. В случай че с каквото и да е свое действие те са приели наследството, нямат право на отказ от него и стават длъжници на мястото на наследодателя си.