Граждани и фирми вече няма да губят часове, за да представят 12 документа, които досега се изискваха представени на хартия, реши вчера правителството. Създадена е техническа възможност съдържащите се в тях данни да бъдат служебно извличани - автоматизирано или полуавтоматизирано, по електронен път.
С правителственото решение се предприемат първите стъпки за въвеждане на служебен обмен на данни между администрациите. По този начин ще се намали административната тежест върху гражданите и бизнеса, посочват от Министерския съвет. 
Дванадесетте документа са: Удостоверение за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства, издавано от Агенцията по вписванията, Удостоверение за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на юридическо лице в Имотния регистър, Удостоверение за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на физическо лице в Имотния регистър, Удостоверение за актуално състояние, Удостоверение за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, Удостоверение за семейно положение, Удостоверение за съпруг/а, деца, Удостоверение за брак, Удостоверение за наличието или липсата на задължения, Удостоверение обр. УП-7 за размер и вид на пенсия/и и добавка/и, Удостоверение обр. УП-8 за доход от пенсия/и и добавка/и, Удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина.
Определен е кратък срок за изпълнение - 15 август, който ще позволи изготвянето до месец септември 2017 г. на нормативните актове, чрез които ще се отстранят идентифицираните пречки за изпълнението на Закона за електронното управление и ще се премахне възможността на администрациите да изискват от гражданите въпросните удостоверения на хартиен носител.