През първото тримесечие на 2017 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях хора нарастват с 10,1% спрямо година по-рано. Увеличението в индустрията е с 10,5 на сто, в услугите - с 10,6 на сто, и в строителството - с 5,8 на сто, съобщи националната статистика. 
Общият разход на работодателите за труд включва начислените средства за работна заплата, разходите за социални и здравни осигуровки, обезщетенията по Кодекса на труда, социалните разходи и надбавки и данъка върху тях. Една значителна част от тях отиват у държавата.
По икономически дейности през първото тримесечие на 2017 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в търговията с имоти“, а най-нисък - в хотелиерството и ресторантьорството. 
През първото тримесечие на 2017 г. спрямо първото тримесечие на 2016 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 9,9 на сто, а другите разходи /извън тези за възнаграждения/ - с 11,2 на сто.