През третото тримесечие на 2017 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях хора нарастват с 10,7% спрямо година по-рано. Увеличението в индустрията е с 11,5 на сто, в услугите - с 10,8 на сто, и в строителството - със 7%, съобщи националната статистика. 
Общият разход на работодателите за труд включва начислените средства за работна заплата, разходите за социални и здравни осигуровки, обезщетенията по Кодекса на труда, социалните разходи и надбавки и данъка върху тях. Една част от тях отиват не у работника, а у държавата. Така че индикаторът всъщност показва, че за работодателя излиза със 10,7% по-скъпо да наеме един служител, а не че този служител получава със 10,7% повече на час. Според статистиката, за същия период средната работна заплата се е покачила по-малко - с 10,2%. 
По икономически дейности през първото тримесечие на 2017 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Административни и спомагателни дейности“ - с 14,8 на сто, „Други дейности“ - с 14,4 на сто, и „Образование“ - по 12,3 на сто. 
Най-нисък ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Култура, спорт и развлечения“ - с 2,9%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 6,3 на сто, и „Строителство“ - със 7 на сто. 
През третото тримесечие на 2017 г. спрямо същото тримесечие на 2016 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 10,6 на сто, а другите разходи /извън тези за възнаграждения/ - с 11,1 на сто. 
По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 3,1 на сто за „Култура, спорт и развлечения“ до 14,5 на сто за „Други дейности“.