Комисията за финансов надзор издаде временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Стара планина холд“ АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс“ на акции на „Фазан“ от останалите акционери на дружеството. 
Обект на търгово предложение са 101 874 бр. акции от капитала на чорапената фабрика, които представляват 8,25% от капитала на дружеството. Цената за една акция, предложена от холдинга, е 1,41 лв. Временната забрана е обичайна практика на регулатора, за да има той време да се запознае с офертата и да се увери, че предложената цена е справедлива.
На 26 май „Стара планина холд“, в качеството си на акционер, който притежава пряко 1 132 818 броя безналични поименни акции с номинал един лев всяка, представляващи 91,75% от капитала на „Фазан“, представи в КФН търгово предложение за изкупуване акциите на останалите акционери на дружеството.
Като аргумент за покупката дружеството посочи, че има право на това по Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) като акционер, който притежава пряко над 90% от гласовете в общото събрание.
Тогава Комисията за финансов надзор не е взела отношение по предложението, пише в търговото предложение.
Предложената цена е съобразена с изискванията на ЗППЦК и ще бъде обявена след получаване на одобрение от финансовия регулатор, уточняват от „Стара планина холд“ АД.
Холдингът предвижда да запази основната дейност на „Фазан“, но възнамерява да поиска отписването на дружеството от регистъра на КФН, като е възможно то да бъде отписано и от регистъра на публичните дружества, след като общото събрание на акционерите вземе съответно решение по ЗППЦК.