Комисията за финансов надзор вписа в Публичния регистър емисия акции, издадени от „Фазан“ АД, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Решението е взето на 30 май. Емисията е в размер на 592 866 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 Решението означава, че с новите акции вече може да се извършва търговия на регулиран пазар на ценни книжа, т.е. на Българска фондова борса. Притежателите на ценни книжа имат още малко време да го направят, тъй като вече е ясно, че мажоритарният акционер на „Фазан“ - „Стара планина холд“, който вече държи над 90% от капитала на дружеството, е отправил търгово предложение за изкупуване на книжата от останалите акционери. Параметрите на предложението все още не са обявени, а по него задължително трябва да се произнесе и Комисията за финансов надзор.