Недостигът на квалифицирана работна ръка, бавното обслужване от администрацията, както и нелоялната конкуренция от сивия сектор са сред най-големите пречки в дейността на фирмите. Това показва анкетно проучване на Българската търговско-промишлена палата, проведено по електронен път в периода 24-28 април 2017 г. сред фирми и браншови структури.
Над 90% от работодателите, взели участие в проучването на работодателската организация, изпитват затруднения при намирането на кадри. Близо две трети обмислят да увеличат възнагражденията през 2017 г., за да привлекат нужните хора. Делът им е двойно по-голям спрямо миналогодишното проучване, при което такова намерение са заявили 34% от анкетираните.
През 2017 г. намеренията на фирмите са фокусирани и върху търсенето на нови пазари - при 86%, и инвестиции в обучението на служители - за над две трети от запитаните. 
Според 80% от анкетираните, административното обслужване е бавно, а затруднения създава и постоянното изискване на документи на хартиен носител, с печат, които дублират електронни такива, както и неспазването на срокове за отговор от институциите.
Честите промени в законите и наредбите, създаването на нови правила, корупцията в обществените поръчки, разрешенията за строителство и присъединяване към електроразпределителната и ВиК мрежа също са отбелязани като проблемни области от компаниите.
Най-отчетливо подобрение показва оценката на бизнеса за финансовата стабилност на държавата - за 2017 г. позитивни оценки дават 83% от участниците при 35% през 2015 г. Влошаване има най-вече при оценката за таксите, събирани от администрацията - през 2017 г. позитивните оценки са 48% при 64% през 2015 г.