От мерки за намаление на бюрокрацията, приети от май 2015 г., до края на 2016 г. бизнесът ще спестява по 121 млн. лв. годишно. Това съобщи правителствената пресслужба след като Министерският съвет прие изпълнението на Третия план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса. 
Планът, който ще действа до края на 2017 г., предвижда общо намаление на административната тежест с 30 на сто. Общият финансов ефект от изпълнението на мерките трябва да е 144.5 млн. лв. От предвидените 130 мерки досега са изпълнени 70. Подлежат на изпълнение и мерки, останали от първите два плана (до 2012 г. и до 2014 г.), които предвиждаха намаление на бюрокрацията с по 20 на сто. За тяхното изпълнение има поставен нов срок - краят на 2017 г.
В периода 1 юли - 31 декември 2016 г. са изпълнени 20 мерки от компетентността на министерствата на финансите, на труда и социалната политика, на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). 
Като примери за важни улеснения се посочват отпадането на задължения по Закона за акцизите и данъчните складове за предоставяне на удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски, отменената Наредба за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци и промените в Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.