ВЪПРОС: Преди седмица получих покана за доброволно изпълнение от частен съдебен изпълнител, от която установих, че съм осъден да заплатя огромна сума, заедно с лихви и разноски за съдебното и изпълнителното дело. В поканата пишеше също, че дължа тези пари по договор за кредит, който действително съм теглил преди време от банка и по една или друга причина съм спрял да плащам. В поканата ми е даден четиринадесетдневен срок да се издължа към банката, но не разполагам със средствата, които се търсят от мен. Освен това изобщо не съм разбрал, че срещу мен е имало дело в съда. Тъй като не съм съгласен, че дължа точно тази сума, че и лихвите върху нея, мога ли да оспоря дълга и пред кого - пред съда или пред частния съдебен изпълнител?, 
Х.С., град Русе

При така описаната ситуация най-вероятно става въпрос за едно специфично съдебно производство - заповедно производство, в което кредиторът /в случая банка/, има възможност незабавно да се снабди от съда с изпълнителен лист въз основа единствено на справка от счетоводните си книги без да е необходимо да доказва основанието и размера на претендираните суми. Длъжникът научава направо от съдебния изпълнител за проведеното в съда дело с поканата за доброволно изпълнение, която му се връчва от съдебния изпълнител заедно с издадения от съда изпълнителен лист. 
Важно в случая е да се знае, че 
поканата за доброволно изпълнение не означава, че сте окончателно осъдени да платите задължението си към банката.
Поканата за доброволно изпълнение в конкретния казус ви дава възможност да възразите срещу претенцията на банката в законоустановения двуседмичен срок от момента на получаването й от съдебния изпълнител. Възражението се подава не до съдебния изпълнител, а до съда, който е издал изпълнителния лист. След като и ако длъжникът възрази, съдебното производство се възобновява в съда, но това не спира изпълнителното производство и съдебният изпълнител има право да предприема всякакви действия срещу вас - да налага запори на трудови възнаграждения, банкови сметки и дружествени дялове, да описва движимото имущество и недвижимите имоти на длъжника и да ги изнася на публична продан. 
При подаване на възражението не е необходимо да излагате подробно причините, поради които считате, че не дължите на кредитора си сумите, за които той е получил изпълнителен лист от съда. Достатъчно е просто да заявите, че не дължите тези суми.
Обмислете обаче добре дали изобщо да възразявате срещу заповедта за незабавно изпълнение!
Преди да подадете възражението, помислете внимателно дали дължите сумите на кредитора си в посочените в изпълнителния лист размер и основание. Единствено ако прецените, че не ги дължите, тогава подавайте възражение. В противен случай, ако кредиторът докаже, че действително ги дължите, освен сумите по дълга, ще ви се наложи да заплатите всички разноски по воденото дело (в това число държавни такси, възнаграждения за вещи лица, ако са назначени такива, адвокатски хонорари или юрисконсултски възнаграждения). 
Какво се случва, след като длъжникът подаде възражение?
Ако длъжникът подаде възражение, че не дължи претендираната сума, съдът изпраща съобщение до кредитора, че следва да докаже в последващ исков процес както основанието, така и размера на вземането си. В този исков процес, ако длъжникът смята, че не дължи, има право да оспори претенцията на кредитора си с всички възможни и допустими доказателства и възражения /например, че сумите са погасени по давност, че има право да прихване от свое вземане срещу кредитора си, че размерът на претендираната сума е различен от този, търсен от кредитора и др./. Едва в края на исковия процес съдът се произнася с окончателен акт - най-често с решение, дали претендираната от кредитора сума действително е дължима или не от длъжника.
Има ли възможност длъжникът да си върне събраните от съдия-изпълнител суми и вещи, ако съдът се произнесе в негова полза?
Да, такъв механизъм съществува и е на разположение на длъжника. Ако кредиторът не подаде иск в срок, за да докаже вземането си пред съда или ако след проведено исково производство съдът установи, че претенцията на кредитора е неоснователна и съдебният изпълнител вече е събрал суми или вещи на длъжника, то длъжникът има възможност да си ги възстанови.