Протестите на пчеларите и животновъдите от края на март засега постигат обратния ефект. След като въведе забрана за субсидиране на нови фермери по мярка 10 и 11 от програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за „Агроекология и климат“ и за „Биоземеделие“, служебният министър Христо Бозуков е одобрил и специална методика за намаляване или пълен отказ от плащане при мярка 214 „Агроекологични плащания“ от старата ПРСР. Става въпрос основно за неспазване на петгодишните ангажименти, чието изплащане приключва през 2017 г.
Фермерите, кандидатстващи за биоземеделие, ще бъдат изцяло отрязани от субсидии, ако при проверка се окаже, че договорът с контролиращия орган е изтекъл, и не е сключен нов договор, както и ако в годината на кандидатстване липсва договор с контролиращ орган за броя на пчелните семейства. 
Ако при проверка на пчелните семейства, се окаже, че броят им е по-малък от 20 за едно стопанство или пък ако при проверка се окаже, че броят на пчелните семейства е по-голям от заявения, също няма да се изплащат субсидии. Орязване ще има и ако при проверка на място, фермерът откаже достъп до стопанството.
В методиката са представени и в кои случаи ще има намаление на директните плащания по 214 мярка. Глобите могат да достигнат 100%. При ангажименти за защита на местообитанията и местните видове в земи с висока природна стойност например субсидиите спират при установено разораване на затревените площи или ако не са оставени стърнища в полетата с пролетни култури.