Дъщерните дружества почти удвояват печалбата на „Спарки“ за миналата година макар делът им в общите приходи на групата да остава несъществен. Това става ясно от консолидирания отчет на русенското дружество, представен на фондовата борса.
Към 31 декември 2016 г. „Спарки“ АД е реализирало на консолидирана база нетни приходи от продажби в размер на 26,2 млн.. лв., което представлява увеличение с 14 % или с 3,2 млн. лева повече отколкото през 2015 г., когато бяха отчетени малко под 23 млн. лв.
За 2016 г. групата регистрира нетна печалба на стойност 638 хил. лв., която нараства с 27 на сто в сравнение с отчетените за 2015 г. 502 хил. лв. Положителният финансов резултат е почти два пъти над този в неконсолидирания отчет, където „Спарки“ отчете 386 хил. лева печалба.
Към 31.12.2016 г. сумата на активите на „Спарки“ на консолидирана база е 47,544 млн. лв., а стойността на собствения капитал е 22,418 млн. лв.
В консолидирания отчет на „Спарки“ се включват и резултатите на дъщерните дружества „Еко Спарк“ ЕООД, „Сигма плюс“ ЕООД, „ЦПО Спарки“ ЕООД и „И.З. Русе“ ЕООД. В тях машиностроителното предприятие държи 100% от капитала. В последните години приносът им към приходите на компанията майка е скромен, но откъм печалба - чувствителен.
„Спарки“ продължава да се бори с тежащите на дружеството многомилионни кредити, теглени още преди началото на кризата. Към 31 декември 2016 г. групата има да плаща на банки и небанкови институции 13,9 млн. лева, а общите задължения с отпуснатите търговски заеми са около 25 млн. Само за лихви по тези кредити са изплатени 831 хил. лева.