На първо място следва да се направи уточнението, че придобилото сред гражданите наименование на въпросната ценна книга - „записна заповед“, е неправилно. Документът се нарича „запис на заповед“ и основната му функция е да гарантира вземането на кредитора - бил той банка, фирма за кредити, физическо или юридическо лице, които отпускат заеми. Към запис на заповед като обезпечение по отпуснат кредит прибягват много често банките и фирмите за т.нар. бързи кредити в случай, че кредитополучателят не осигури поръчител, който да гарантира предоставения от кредитора заем. 
Записът на заповед не е условие за отпускане на потребителски кредит!
Тъй като години наред фирмите за кредитиране на физически лица масово злоупотребяваха с клиентите си, като ги принуждаваха да подписват записи на заповед при отпускането на кредит, законодателят внесе известен ред - съгласно Закона за потребителския кредит кредиторът не може да задължава потребителя да гарантира потребителския кредит чрез издаване на запис на заповед или менителница. Дори и да подпише този документ, кредитополучателят следва да знае, че може да изисква от кредитора след всяко плащане на месечна вноска да привежда незабавно записа на заповед в съответствие с остатъка по задължението, а не да го оставя в първоначалния му вид. При погасяване на цялото задължение, кредиторът е длъжен незабавно да върне издадения запис на заповед или менителницата на кредитополучателя. В случай че кредиторът не спазва изброените тук задължения, кредитополучателят има право да иска от него обезщетение за всички претърпени вреди в резултат от недобросъвестното поведение на кредитора. От казаното дотук следва, че ако В.К. реши да ползва услугите на фирмата за кредити, подписването на запис на заповед не е задължително условие, за да му бъде отпуснат кредит. Негово е решението дали ще подпише или не въпросния документ.
Защо сумата, за която е издаден записът на заповед е по-голяма от главницата по отпуснатия кредит?
За да застраховат вземането си в случай че кредитополучателят спре плащанията на погасителни вноски, в записа на заповед фирмите за кредити включват не само главницата, но и всички лихви, които са дължими по кредита като обща сума. По този начин във всеки един момент на спиране на плащанията по кредита, кредиторът може да иска от съда да му присъди ЦЯЛАТА СУМА /остатък от главницата плюс лихвите/ по много улеснена процедура, като избягва по-бавното и по-скъпо исково производство. След като вече разполага със запис на заповед, кредиторът - без да доказва вземането си, единствено въз основа на този документ, може да поиска от съда да му издаде изпълнителен лист за дълга, след което да пристъпи към събиране на сумата от записа на заповед чрез съдебен изпълнител. Дори и при това положение, длъжникът все още има възможности да се защити срещу кредитора си. 
Тъй като напоследък нашумяха случаите на злоупотреба със записи на заповед, потребителите трябва да са наясно с няколко основни момента.
На първо място - никога не подписвайте запис на заповед, в който няма записана конкретна сума!
Не са единични случаите, когато кредитополучател подписва „празен“ запис на заповед, който бива попълнен след това в отсъствието на потребителя от фирмата за кредити. Тъй като записът на заповед остава в кредитора, кредитополучателят трябва да е сигурен какво е подписал и за каква сума. Ако изобщо не сте подписали запис на заповед, а изневиделица се окаже, че сте длъжник по такава, в хода на съдебното производство може да се докаже, че подписът не е ваш - чрез графологична експертиза. 
Ако все пак сте склонни да подпишете запис на заповед, с който да гарантирате дълга си, при всяко плащане на месечна вноска настоявайте кредиторът ви да я привежда в съответствие с платеното от вас. В противен случай може да се окаже, че дължите цялата сума от момента на сключване на кредита плюс лихвите - независимо от това, че сте погасили голяма част от вноските. Ако сте върнали целия си дълг, задължително искайте обратно записа на заповед - не са малко случаите, в които кредиторите злоупотребяват с доверието на своите клиенти и внезапно може да се окажете за втори път длъжник за едно и също задължение. Не се притеснявайте да искате информация от кредитора и от вашия адвокат - както преди сключване на договор за кредит, така и по времето на действие на договора. Запомнете: кредитополучателите освен задължения, имат и права!