Комисията за финансов надзор утвърди проспекта за първично публично предлагане на емисия акции с право на глас, които ще бъдат издадени от „Фазан“ АД в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Решението е взето на заседание на регулатора на 23 февруари. Така финансовият надзор даде зелена светлина за операцията по набиране на свеж капитал за русенската тъкачница, която напоследък изпитва значителни затруднения. 
Както „Утро“ писа, в края на миналата година съветът на директорите на „Фазан“ АД взе решение за двойно увеличаване капитала на дружеството. Планира се той да нарасне от 641 826 на 1 283 652 лева, като за целта ще бъдат издадени 641 826 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номинал 1 лев и емисионна стойност 1,40 лева. Увеличението на капитала ще бъде осъществено на Българска фондова борса чрез издаване на права и записване на нови акции. 
Процедурата по увеличение на капитала ще се обслужва от лицензирания инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс“ АД. Увеличаването на капитала на дружеството ще се счита за успешно, в случай че са записани и заплатени минимум 565 000 броя нови акции. Процедурата може да бъде задвижена обаче чак след като Комисията за финансов надзор одобри проспекта. 
Ако увеличението на капитала мине успешно, „Фазан“ ще получи поне 791 хил. лева свеж капитал, който да бъде използван за финансово оздравяване на дружеството. В последните години то регистрира сериозен спад на продажбите, като за миналата година намалението се очаква да бъде от порядъка на 30%. По договори за заем дружеството дължи общо 760 хил. лева на предприятието майка „Стара планина холд“ АД, така че най-вероятният ефект е отписването на този дълг от баланса на „Фазан“.