Заплатите на чиновниците растат в пъти по-бързо, отколкото тези на заетите в реалната икономика, показват данните на Териториално статистическо бюро Север за четвъртото тримесечие на миналата година. Както „Утро“ писа, средните възнаграждения в област Русе се покачват с 33 лева до 828 лева, но това увеличение далеч не е равномерно. Работната заплата в обществения сектор на областта се увеличава с 89 лв. или с 10.6%. В частния сектор положението не е чак толкова розово - възнагражденията нарастват четири пъти по-малко - едва с 2.6%. Така ножицата между чиновниците и бачкаторите се увеличава до 129 лева - 932 лева в обществения и 803 лева в частния сектор. Което обяснява защо мераклии за работа в цеховете се намират много трудно, но за „служба“ кандидати винаги има бол.
Средната месечна работна заплата на наетите в обществения сектор е с 9.8% под средното равнище за страната, а тази в частния - със 17.7%. В национален мащаб средната работна заплата в обществения сектор надвишава тази в частния с 5.8%, докато за област Русе разликата достига 16.1%, съобщава териториалната статистика. Вероятно и затова спрямо края на третото тримесечие на 2016 г. броят на наетите лица в обществения сектор бележи ръст с 1.7%, а в частния намалява с 0.9%. 
Към края на декември 2016 г. списъчният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 70 400. В обществения сектор работят 13 600 души, а в частния - 56 800, или 80.6% от всички.
Въпреки че средната работна заплата в Русенско расте, все още 5000 лица са наети на непълно работно време, а 11 700 вземат минимална работна заплата. Най-голям остава относителният дял на лицата с минимално месечно възнаграждение в преработващата промишленост (30.0%). Все пак броят на работещите на възможно най-ниската заплата намалява спрямо предходното тримесечие с 18.1% или 1300 човека.
Най-високо средномесечно трудово възнаграждение получават наетите лица в икономическите дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1252 лв., „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - 1048 лв., и работещите в сферата на държавното управление - 976 лева. Най-ниско платени са наетите в „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 493 лв., и „Административни и спомагателни дейности“ - 467 лева.