До 15 февруари 2017 година всеки стопанин, кандидатстващ по схемите за директни плащания, трябва да регистрира правното основание за ползването на земеделските земи в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота, съобщи Областна служба „Земеделие“. Те трябва да представят решение за възстановено право на собственост или нотариален акт, договор за наем или аренда или споразумения по чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Правното основание включва и разрешителните за паша.
Площите за подпомагане по кампания 2017 ще се заявяват, само ако има регистрирано правно основание, съобщава ОДЗ.
С обнародваните в Държавен вестник  изменения и допълнения в ЗСПЗЗ се дава възможност за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади. Това може да стане чрез сключване на споразумение между собственици или ползватели на животновъдни обекти със селскостопански животни. 28 февруари е срокът за регистриране на заявление за участие в споразуменията. Те се одобряват до 30 април.
Дава се и възможност и за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения. Декларация и заявление трябва да се подадат до 20 февруари. Срокът за сключване на споразумение е до 30 март 2017 г. Заповедта за разпределение на масивите в землището се издава до 5 април и се обявява до 10 април 2017 г.
Земеделски имоти, държавна и общинска собственост може да се регистрират до 9 юни, ако е започнала процедура за предоставяне за ползване преди 15 февруари 2017 година.