Административният съд в Русе отмени текстове от наредба за условията и реда за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Иваново, приета в края на януари 2011 г. Делото бе образувано по протест на Русенската окръжна прокуратура с мотива, че текстовете са в разрез със закона.
В една от оспорените норми се предвижда изготвянето на схема за поставяне на преместваеми търговски обекти и рекламни елементи върху частна собственост. Това обаче е предвидено в закона само по отношение на терени държавна и общинска собственост. В наредбата е вписано и изискване за писмено съгласие и нотариална заверка на подписите на съсобствениците при поставянето на преместваеми обекти. Според закона обаче за поставянето на обекти в чужди поземлени имоти се изисква писменото съгласие на собственика на поземления имот или писмен договор за наем на заетата площ и е недопустимо с подзаконов нормативен акт да се изисква и нотариална заверка. 
Решението може да се обжалва.