Земеделските производители от областта имат броени дни на разположение, за да изберат реда за облагането на доходите от дейността си през 2017 г., напомниха от НАП-Русе. Правото на избор се упражнява с подаване на декларация в съответните офиси на Националната агенция по приходите в срок до 31 декември на предходната година. Образецът й е публикуван на интернет страницата на НАП, а може да бъде получен на хартия и подаден в офиса на НАП в Русе. 
Ако през 2016 г. са се облагали по общия ред, земеделците имат право да изберат от 1 януари 2017 г. да се облагат по реда, предвиден за едноличните търговци. Така избраният ред се прилага за срок не по-кратък от 5 последователни данъчни години.
Ако през 2016 г. производителите са се облагали като еднолични търговци и вече е изтекъл 5-годишният период, за който задължително следва да се прилага този ред на облагане, те имат две възможности - да продължат да се облагат по същия ред и след 1 януари 2017 г., като за целта не е необходимо да подават нова декларация или да изберат да се облагат по общия ред на ЗДДФЛ (т.е. да формират облагаемия си доход след приспадане на нормативно определения процент разходи за дейността). В този случай правото на избор се упражнява в срок до 31 януари 2017 г. чрез подаване на декларация.
Декларацията се подава лично от земеделския стопанин или негов упълномощен представител в местния офис на НАП по постоянен адрес на физическото лице или чрез пощенски оператор.