С оглед по-доброто стопанисване на общинските язовири „Образцов чифлик“ и „Николово“ община Русе иска да й бъде учредено право на управление върху мочурище, което се явява връзката между двата каскадно свързани водоема. Затова кметът Пламен Стоилов е внесъл предложение, което предстои да бъде разгледано на сесията на 15 декември. Имотът публична държавна собственост с площ 36 дка се намира в Текето и се управлява от областния управител Стефко Бурджиев. Неговото становище относно искането на общината е положително. 
И към момента общински специалисти постоянно извършват наблюдения на двата язовира, както и на имотите до тях, като това е част от превантивните мерки, за да не се допускат наводнения и щети. След като обаче общината придобие правото на управление върху имота, тя ще има законови възможности да инвестира в по-доброто стопанисване на мочурището, поддържане на язовирните и хидротехническите съоръжения на двата водоема и гарантиране на безопасността им. Освен това ще може да се възстанови и проводимостта на речното легло на язовир „Образцов чифлик“.