Между 45 и 60 лева рента плащат големите фирми, обработващи земя в Община Иваново, съобщават от специализираната в търговия с ниви компания „Русе ленд“. Повечето от тях вече са изплатили полагащите се наеми за стопанската 2015-2016 г. на своите арендодатели. 
Запазва се тенденцията най-високи ренти да се получават за нивите в Щръклево, което е логично предвид по-високото качество на почвите в това землище и съответно по-голямата конкуренция между земеделските кооперации и арендатори там. Прави впечатление, че в Щръклево все още функционират в много добро състояние няколко местни кооперации, които изплатиха средно по 60 лв./дка ренти за 2015-2016 г. За арендодатели, предлагащи повече ниви за обработване тези стойности са около 65 лв./дка. 
В землищата на Червен и Табачка наемите са около 50 лв./дка, като тук се наблюдава завишение до 60 лв./дка за някои собственици - предимно големи инвестиционни фондове. Заради замяната на някои местни земеделски производители от Сваленик с по-големи такива извън нашия регион наемите за нивите в землището тази година са в широки граници - между 45 и 65 лв./дка. Подобна е картината в Тръстеник, където средната стойност на изплащаната рента е около 55 лв./дка, но има и някои по-малки производители, които не успяха да достигнат до тези нива. 
В Кошов и Красен много от собствениците на земя имат сключени по-дългосрочни арендни договори и заложените суми в тях са спазени, т.е. между 45 и 50 лв./дка. Подобна е картината и в землището на Божичен. 
Най-ниски за Ивановска община ренти се изплащат в общинския център Иваново., както и в селата Мечка и Пиргово. Там при различните арендатори наемите варират между 40 и 50 лв./дка, като най-масово получаваната рента е около 45 лв./дка. 
Като цяло въпреки трудната стопанска година в Община Иваново не се наблюдават някакви драстични спадове както при рентите, така и при цените на нивите. Годината в региона приключва със средни цени около 950-1000 лв./дка за земя и съответно около 50 лв./дка средна рента, като се запази тенденцията за съществени разлики между отделните землища, коментират от „Русе ленд“.