31 сигнала и 2 жалби са постъпили през ноември на електронната поща и зеления телефон на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/. Около 60% от оплакванията на хората продължават да бъдат за усетени неприятни миризми, въпреки предприетите мерки от екослужбата в тази насока. Фокусът обаче вече се измества и все по-често според инспекторите става дума за миризми от запалени печки и от отопление на твърдо гориво. Затова и сигналите са предадени по компетентност към община Русе.
Измерените данни за качеството на атмосферния въздух показват наличието на превишения на нормите на фини прахови частици. Нивата на останалите замърсители, следени от пунктовете за мониторинг остават трайно ниски. Превишенията се дължат на лошите метеорологични условия в определени дни на месеца и продължаващото използване на твърди горива за отопление, сочат от екоинспекцията. 
Екоинспекцията припомня, че след сигнал за зловония на изгорял бакелит на 8 ноември е извършена проверка на „Монтюпе“ ЕООД, където инспекторите се натъкнали на 2 отворени противопожарни люка, чрез които заводът е проветрявал нерегламентирано помещението си. Затова на 16-ти се стигна до запечатване на две от леярните в проблемното хале 3, а на 28 ноември връзката между хале 2 и хале 3 бе блокирана. От тогава РИОСВ твърди, че не е сигнализирана за усетени зловония във въздуха.
Иначе РИОСВ е извършила 16 проверки след получените оплаквания. А общо през изтеклия месец са инспектирани 137 проверки на 124 обекта, от които 76 са били извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 79 предписания за отстраняване на открити нарушения. Съставени са 8 акта и 9 наказателни постановления за общо 83 000 лева.