Все още „Монтюпе“ ЕООД не е предоставило на сформираната комисия от учени на БАН данни колко и какви химикали използва в производството си, макар че те са изрично и надлежно изискани. Това сочат в доклада си до областния управител Стефко Бурджиев членовете на специалната работна група от Академията, която провери дейността на завода за авточасти, спряган за основен замърсител на въздуха в града.
След извършения оглед директорът на Института по инженерна химия към БАН проф.Драгомир Янков и председателят на Съюза на химиците в България проф. Венко Бешков са излезли с няколко препоръки към ръководството на дружеството.
Основното, което „Монтюпе“ трябва да предприеме според тях, е да подобри условията си в работната среда. И в частност - да се обособи склад за готовите пясъчни сърца преди употребата им. Акцент в конкретните съвети към отделните звена е да се вентилират, което се отчита като един от недостатъците в производството.
Работата си приключи и комисията, назначена също от Бурджиев, която имаше за цел да изследва потенциалните източници на замърсяване във въздуха. В нея участваха представители на Инспекцията по околната среда и води, Здравната инспекция, Пожарната, Община Русе и Инспекцията по труда.
Нейното заключение е, че не може да се направи категоричен извод относно конкретно промишлено производство, което изпуска вредни емисии. При извършените замервания от страна на експертите не са отчетени превишения над допустимите нива на вредни вещества във въздуха. Единственото отклонение, което е регистрирано, е в „Адванст техник композит“ ЕАД по показател концентрация на стирол. Дружеството е в района на завод „Найден Киров“ на бул.“Липник“ 38 в квартал „Здравец Север“ и според информационната система Апис е собственост на французина Паскал Рене Клод Бодин. Там специалисти от Здравната инспекция са отчели стойности многократно над граничните. Стиролът е летлива безцветна течност, която се използва за производство на полимери. Принадлежи към групата на ароматните въглеводороди и като замърсител на въздуха се открива около заводите на нефтохимическата промишленост и тези за производството на пластмаси и смоли. Стиролът прониква в организма главно при вдишване, разпространява се бързо и се натрупва основно в мастната тъкан. Предизвиква възпаление на очите, смущения в храносмилателната система и депресия. Освен това дразни дихателните пътища, а въздействието му върху централната нервна система се изразява в отпадналост, умора, главоболие, замаяност.
Иначе според докладите на експертите са необходими още действия и обследвания, които да дадат отговор на най-честия въпрос, който тормози града - кой замърсява въздуха и какво дишат хората всъщност. 
Въпреки всичко комисията отчита, че покрай проучването си е актуализирала списъка с предприятията, набелязала е евентуалните нарушители сред тях, извършила е проверки и замервания.  У