Българските домакинства предпочитат потребителските кредити, сочи статистиката на БНБ.

В края на декември 2013 г. вземанията на кредитите от домакинствата и НТООД нарастват на годишна база с 6,1% до 1,426 млрд лв. В структурата на вземанията преобладават потребителските кредити, които възлизат на 1,018 млрд. лв. в края на четвъртото тримесечие на 2013 г.

Към края на декември 2013 г. вземания по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 1,981 млрд. лв., или 2,5% от БВП, при 1,879 млрд. лв., или 2,4% от БВП, в края на декември 2012 г. Те се увеличават с 5,4%, спрямо четвъртото тримесечие на 2012г. и с 1% в сравнение със септември 2013г.

Преобладават кредитите над 1 до 5 години, които са 576,7 млн. лв. в края на декември 2013г. Те се увеличават с 15,4% спрямо същия месец на 2012 г. и 4,5% в сравнение с края на септември 2013г.

Вземанията по кредитите от сектор нефинансови предприятия са 474,2 млн. лв. към края на четвъртото тримесечие на 2013 г. Те намаляват с 0,7% в сравнение с декември 2012г. и с 3,6% спрямо септември 2013г.