Върху терена на ъгъла на ул. „Шести септември“ с „Неофит Бозвели“ ще бъде вдигната 7-етажна жилищна сграда, ако общинските съветници одобрят предложението на кмета Пламен Стоилов за обявяването на конкурс за учредяване право на строеж. Незастроеният терен от 479 кв.м е частна общинска собственост, като общината ще го предостави на частни юридически лица, но срещу обезщетение. Според предвижданията на подробния устройствен план този терен е подходящ за жилищно строителство, но в структурата на общината не съществува предприятие с предмет на дейност жилищно строителство, нито пък участие в капитала на търговско дружество, развиващо строителна дейност. Затова се предлага тази възможност, като конкретните жилища и търговски обекти, които общината ще придобие в собственост, ще се определят на етап работен проект. Собствеността, която общината ще получи от новопостроената жилищна сграда, ще е в размер на минимум 20% от разгърнатата застроена площ на обекта. Конкурсът с явно наддаване за учредяване на право на строеж върху терена ще е с цена 544 641 лева без дължимите данъци и такси.
Общината провежда социална политика, като подпомага социално слаби граждани чрез предоставяне на жилища за настаняване. Към настоящия момент общинският фонд включва 1943 апартаменти и къщи, които са предоставени за ползване на лица с установени жилищни нужди. Материалната база на жилищните имоти е остаряла и не е обновявана както чрез придобиване на нови имоти, така и чрез подобряване на битовите условия в съществуващите, е посочено още в предложението, което предстои да бъде гласувано на идната сесия.