Министерство на околната среда и водите (МОСВ) дава възможност за подаване на електронни заявления, свързани с оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

Услугите са достъпни на интернет адрес http://portal.moew.government.bg/bg и за ползването им е необходим електронен подпис, съобщиха от МОСВ.

По електронен път може да се заяви издаването на писмо, с което се определят нужните действия, които възложителят на план, програма или инвестиционно предложение трябва да предприеме, за да му бъдат издадени решения по ОВОС или ЕО. Електронни заявления могат да се подават и за издаването на решения за преценяване на необходимостта от ЕО и ОВОС, както и за самите становища по тях.

Чрез системата могат да се прикачват и изпращат всички документи, независимо от формата им. За движението на преписката или за специфични искания, подателите им ще бъдат уведомявани по електронен път.

Статусът на преписката ще може да се проверява чрез специален код, генериран от системата, който ще се получава по електронна поща. Има възможност попълненото заявление да се сваля на компютър и да се променя многократно чрез системата.

Плащането на таксите може да става през системата, тъй като е свързана с еРay.