През август продължава нарастването на депозитите, на печалбата и на балансовия капитал на банковата система. Коефициентът на ликвидните активи остава висок – 37,58%.

В края на август размерът на ликвидните активи достига 29.0 млрд. лв., а в структурата им най-голям дял продължават да заемат паричните средства и паричните салда при БНБ (48,7 на сто).

Пазарният дял на петте най-големи кредитни институции слабо се понижава до 57,6 на сто, отчита Централната банка.

Балансовата позиция "собствен капитал" в края на август е 12.2 млрд. лв., като за месеца се увеличава със 181 млн. лв. (1,5 на сто) поради нарастването на печалбата и на натрупания друг всеобхватен доход.

Към 31 август печалбата на банковата система е 1040 млн. лв., или с 327 млн. лв. повече спрямо реализираната за осемте месеца на предходната година. Натрупаните от началото на 2016 г. разходи за обезценка по кредити и вземания възлизат на 426 млн. лв. (при 535 млн. лв. за същия период на миналата година).

Спрямо края на юли активите на банковата система нарастват с 0,8 на сто до 90,1 млрд. лв. При позицията "пари и парични салда в централни банки и други депозити на виждане" увеличението е с 3,5 на сто (595 млн. лв.), като делът на тази позиция в общите активи се повишава до 19.5 на сто.

Общата балансова сума на кредитите и авансите остава почти непроменена, а делът й в активите се понижава до 61,4 процента, посочват от БНБ.

През август портфейлите на банките с ценни книжа са увеличени с 1,2 на сто (147 млн. лв.), като делът им в общия размер на активите е повишен до 14,2 процента.

Брутният кредитен портфейл на банковия сектор (без кредитите и авансите за секторите "централни банки" и "кредитни институции") нараства с 0,1 на сто (60 млн. лв.).

Депозитите в банковата система нарастват през август с 1.1 на сто до 76,5 млрд. лв. Най-съществен растеж има при привлечения ресурс от нефинансови предприятия - със 759 млн. лв. (3,8 на сто). Увеличение е отчетено също при депозитите на домакинства (75 млн. лв., 0,2 на сто), при средствата на кредитни институции (с 62 млн. лв., 1,4 на сто), както и при тези на други финансови предприятия (с 9 млн. лв., 0,2 на сто). Спад се отчита при депозитите на сектор "държавно управление" (с 62 млн. лв. или 3,5 на сто).