Около 150 заявления са подадени в Областна дирекция на Фонд „Земеделие“ по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ на Програма за развитие на селските райони (ПРСР). Това стана ясно вчера по време на вчерашното заседание на Постоянната секторна комисия в областта на земеделието, рибарството и аквакултурите. 
Голяма част от намеренията са свързани с увеличаване на капацитета на съществуващи пчелини, изграждане на трайни насаждения и зеленчукопроизводство - областни, които са обявени за приоритетни по мярката. 
Финансовата помощ е безвъзмездна и се предоставя за устойчиво развитие и растеж на малките земеделски стопанства. Общият й размер е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Предоставя се за максимален срок от пет години и при условие, че представеният към заявлението за подпомагане бизнесплан е изпълнен коректно. Първото плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро се превежда след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, а второто плащане в размер на левовата равностойност на 5000 евро - когато след извършена проверка се установи коректното изпълнение на бизнесплана.