Произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) в Русенска област през 2014 г. възлиза на 2,213  млрд. лева по текущи цени и надхвърля със 7,8% създадения през 2013 година. На човек от населението се падат 9675 лв. от стойностния обем на показателя при 8903 лв. през 2013 година. Преизчислен в евро, БВП за областта е 1,131 млрд. евро, като на човек се падат 4947 евро. Това показват окончателните данни на Териториалното статистическо бюро. От тях излиза, че темповете на растеж на русенската икономика изпреварват близо 4 пъти средния за страната, който за 2014 г. е 2%.
По-ускореният растеж позволява на областта да се изкачи нагоре в класацията БВП на човек - от осмо място през 2013 г. на шесто през 2014 г. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е София (столица) - 24 982 лв., а с най-ниско - област Силистра с 5826 лева. Сред областите в страната с най-голям ръст на показателя спрямо 2013 г. е отдавнашният ни конкурент Стара Загора - БВП на човек от населението там скача с  цели 15,9%. 
В седем области е регистрирано намаление в равнището на БВП на човек от населението спрямо 2013., като най-значим е спадът в област Бургас - с 11,4%. За нашата област стойността на показателя бележи ръст с 8,7%.
Създадената от отраслите на регионалната икономика брутна добавена стойност за областта през 2014 г. възлиза на 1,922 млрд. лв. по текущи цени, което представлява 2,6% от общо генерираната добавена стойност за страната.
Относителният дял на аграрния сектор намалява с 0,5% до 7,6%. Индустриалният сектор намалява относителната си тежест в областната икономика с 0,4 процентни пункта и достига 35,0%. Расте делът на услугите, които носят 57,4% от добавената стойност. В сравнение със средните показатели за страната обаче индустрията и селското стопанство в Русе имат много по-голямо тегло. В национален мащаб делът на БДС, генерирана в селското, горското и рибното стопанство през 2014, е 5,2%, този на индустриалния сектор е 27.2%, а в сферата на услугите - 67,6%.