Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нараснали със 7,3 на сто за година. Това показват данните на националната статистика за второто тримесечие на тази година. Спрямо същия период на 2015 г. увеличението в индустрията е с 8,6%, в услугите - с 6,6% и в строителството - с 6,7 на сто.
Общият разход на работодателите за труд включва начислените средства за работна заплата, разходите за социални и здравни осигуровки, обезщетенията по Кодекса на труда, социалните разходи и надбавки и данъкът върху тях. Една значителна част от тях отиват не у работника, а у държавата. Така че индикаторът всъщност показва, че за работодателя излиза със 7,3% по-скъпо да наеме един служител, а не че този служител получава със 7,3% повече на час.
 Най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в сектор „Операции с недвижими имоти“ - с 12,2%, в „Преработваща промишленост“ - с 10,6% и в сектора „Култура, спорт и развлечения“, където повишението е с 9,2 на сто.
Най-нисък е ръстът в секторите „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - с 0,8 на сто, в „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 1,6%. В „Добивна промишленост“ се отчита намаление с 0,3 на сто.