Минимум три дни по-рано трябва да бъдат уведомявани пчеларите, ако предстоят растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника. Това предвижда Наредбата за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне, която е публикувана в последния брой на Държавен вестник. Възложителите на пръскането трябва да уведомят лично - с SMS и/или по електронна поща собствениците на регистрирани пчелини, разположени в землището на населеното място, където ще има третирани площи, като посочат датата и часа, в които ще се извърши мероприятието.
За такава система за уведомяване отдавна настояват и русенските пчелари. Според тях отравянето с препарати е основна причина за намаляването на пчелните семейства в областта. През 2015 година броят им е бил 1441, а в началото на тази година бяха преброени на 1280. Разбира се, за да се възползва от електронното уведомяване, пчеларят трябва да е надлежно регистриран като такъв, а не да работи само в сивия сектор, каквито случаи има доста.
Лицата, които извършват третиране трябва и да изпратят уведомително писмо до кмета на населеното място, в чието землище ще се извършва третирането, както и до кметовете на населените места, чиито землища граничат с третираните площи, гласи наредбата. 
Кметовете от своя страна имат задължението да обявяват за предстоящото третиране в деня на получаване на уведомителното писмо чрез местните средства за масово осведомяване и чрез обява на видно място в съответното населено място, гласи наредбата. 
Пръскането на площите не може да продължи повече от 3 дни за определен масив ако се извършва с наземна техника и повече от 5 дни ако е от въздуха.