17 898,5 хектара от горите, стопанисвани от Северноцентралното държавно предприятие /СЦДП/ са на възраст над 120 години. Това съобщиха по време на изнесена пресконференция експерти лесовъди от предприятието, полагащо грижи за държавните гори в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград. 3,6% от територията на СЦДП, или около 8800 хектара вековни гори, са предложени от предприятието за включване в зоните от Натура 2000. Около 240 000 ха са държавните гори, стопанисвани от лесовъдите на СЦДП, а общата горска площ в района е 380 000 хектара.
Във вековните гори не се допуска никаква човешка намеса. Целта е да съхраним това съобщество от дървесни и храстови видове, гъби, лишеи, мъхове, животни. Всички те са уникални за това място и единственото, което ние правим като лесовъди, е да осигурим тяхното опазване от външно посегателство и от пожари, категоричен бе инж. Милко Денев, експерт по възобновяване на горите към Централното управление на СЦДП - Габрово. Той, заедно със свои колеги лесовъди и директора на ДГС-Бяла инж. Ангел Куков, показаха пред медии част от горите във фаза на старост, намиращи се край село Лом Черковна и обявени през 1981 г. за лесопарк. 
От началото на тази година в Северноцентралното държавно предприятие са направени над 120 000 линейни метра защитни противопожарни ивици, а също и около 35 000 лесовъдски прегради. Специално създадени са 14 мобилни контролни екипа, които имат собствен транспорт и оборудване и осъществяват на терен непрекъсната охрана. В момента в СЦДП се подготвя проект, по който с европейско финансиране да бъдат изградени още 11 противопожарни кули. Те ще са разположени равномерно по общини, като в Русенска област се предвижда кулите да бъдат 3.
Основните дървесни видове, които лесовъдите показаха пред журналисти в землището на село Лом Черковна, община Бяла, са цер, габър, клен и върби, като някои от дърветата са на възраст 160 години. Средната им височина е около 28 метра, а средният диаметър - между 70 см и един метър, обясни шефът на ДГС-Бяла инж. Куков. Първата инвентаризация и лесоустройство на тези гори е направена през 1951 г., оттогава такава се прави на всеки 10 години. 
Единствената човешка дейност във въпросните гори е регистрирана през 70-те години, когато са направени санитарни сечи. В момента там не се отстранява дори и падналата дървесина, като това е с цел опазване на биоразнообразието, животинския и растителния свят.