Пенсионните фондове вече няма да могат да инвестират в имоти, а тези, които притежават такива, трябва да ги продадат до 10 години. Това предвиждат предложения за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО), приети на първо четене от Комисията за финансов надзор (КФН) след проведено на 23 август заседание. Мотивите на надзорния орган са публикувани на сайта му, а срокът за обществено обсъждане е 14-дневен, като изтича на 7 септември 2016 г.
В практиката по директно инвестиране на средствата на пенсионните фондове в инвестиционни имоти са констатирани редица проблеми. Това обстоятелство се отразява върху справедливата оценка на инвестиционните имоти, а вследствие от това - и върху стойността на средствата по партидите на лицата в пенсионните фондове, мотивира се КФН.
Предвижда се обаче да се увеличи лимитът за непряко инвестиране в имоти чрез придобиване на акции на дружества със специална инвестиционна цел.
Комисията набелязва и мерки за ограничаване на практиката управляващи дружества да инвестират парите на пенсионерите в свързани с тях компании, което води до изкуствено надуване на цените им и отчитане на фалшиви доходности. Фонд за допълнително пенсионно осигуряване ще може да притежава не повече от 7% от акциите без право на глас на един емитент, а фондовете, управлявани от едно пенсионноосигурително дружество - заедно не повече от 20%.
По аналогични съображения вносителите не допускат пенсионен фонд да притежава повече от 20 на сто от една емисия облигации. По отношение на дяловете на колективните инвестиционни схеми въведените лимити са 15% за отделен пенсионен фонд.