Правителството утвърди образци на регистрационните карти, които издава Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет. Те съответстват на направените в края на миналата година промени в Закона за убежището и бежанците.

Държавната агенция за бежанците вече ще издава само три вида регистрационни карти: на чужденец, подал молба за убежище; на чужденец, на когото е образувано производство по разглеждане на молбата за международна закрила; и на чужденец, на когото е предоставена временна закрила.

Отпадат досега издаваните регистрационни карти за чужденци, на които е образувано производство за определяне на държавата, компетентна за разглеждането на молбата за статут, и на които е образувано ускорено производство за предоставяне на статут.

С промените в Закона за убежището и бежанците от 2015 г. се транспонират изискванията на Директива 2013/32/ЕС относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила.