ТД на НАП София събра над 772 млн. лева просрочени задължения (данъци и осигуровки) от 1 януари до 30 юни 2016 г. Сума е с над 40 млн. лева повече в сравнение със същия период на 2015 г.

Положителна е тенденцията все повече задължени лица да плащат доброволно дължимите суми, които са в просрочие. Регистриран е ръст от 18,4 % на доброволно събраните суми от просрочени задължения спрямо 2015 г. Над 684 млн. лв. са събрани като доброволно изпълнение на закъснелите плащания към ТД на НАП София. Принудително събраните суми чрез продажби и запориране на банкови сметки са под 13% от общата стойност на събраните просрочени задължения.

ТД на НАП София полага целенасочени усилия за насърчаване на доброволното изпълнение на задълженията от страна на добросъвестните лица, допуснали грешки или пропуснали крайните срокове. Активно се прилагат различни мерки, като обаждане по телефона, изпращане на електронни съобщения и провеждане на срещи с длъжници, които стимулират доброволно плащане на просрочени задължения. Целта е избягване прилагането на принудителни мерки.

На 545 предприятия е разрешено да изплащат дължимите суми и лихви на части, след предоставяне на необходимите обезпечения. На разположение на дружествата остават активите, нужни за извършване на основната дейност на предприятието и оборотни средства, за да продължат да работят активно и да генерира приходи.

Този подход дава възможност на бизнеса да продължи своята работа и да се запазят работни места, като се гарантират приходите в бюджета заедно с дължимите лихви.

Спрямо лицата, които не спазват законоустановените срокове, публичните изпълнители на ТД на НАП София предприемат действия за принудително събиране на задълженията.