На 31 юли изтича срокът, в който собствениците на земеделски земи трябва да декларират как ще ги стопанисват - дали ще ги обработват лично, или планират отдаването им под аренда. Ако не направят това, държавата ще разпредели служебно земята за ползване, напомни директорът на ОД „Земеделие“-Русе Борислава Братоева.
Площите, които нито се обработват от собственика, нито са отдадени под наем или аренда по силата на писмен договор, се наричат „бели петна“. В Русенска област те са 15 348 декара. 
Всяка година в землищата се сключват доброволни споразумения за ползване на земите и някъде в тези територии влизат имотите, чийто собственик не е указал какъв е статутът на неговата земя. Ако той не е подал декларация, че лично ще я обработва, правното основание на ползване за следващата стопанска година е на ползвателя, в чийто масив попада имотът. За това си право той дължи заплащане, което е равно на средното рентно плащане в съответното землище за предходната година. Точните числа ОД „Земеделие“ публикува всяка година. Обикновено те са доста по-ниски от пазарните нива на рентите в съответното землище, така че за собствениците е по-изгодно да сключат договор за обработването им. 
Арендаторите и кооперациите, които обработват „белите петна“, заплащат дължимите ренти по специална сметка в областна дирекция „Земеделие“. Собствениците получават парите си от тях, като давностният срок е десет години. Въпреки че площта на „белите петна“ не е никак малка, не може да се говори за липсващи собственици, които не се интересуват от земите си и не търсят парите си за тях, уточни Братоева. Според нея такива случаи са единични, в масовия случай събраните служебно ренти се изплащат на хората, които вече са наясно с процедурата и идват да си ги търсят. 
Общинските служби „Земеделие“ изготвят предварителни регистри, които се обявяват до 5 август. Тези регистри могат да се погледнат от всички собственици и засегнати лица, за да се види всеки имот с какъв статут е, като до 15 август могат да се правят корекции.