С печалбата за 2015 г. в размер на 292 хил. лв. да бъде покрита част от загубата от предходни години в същия размер. Това гласуваха акционерите на русенската машиностроителна фирма „Спарки“ на редовното годишно събрание на дружеството, проведено на 29 юни.
Според одитирания отчет за предходната година, към 31 декември 2015 г. „Спарки“ АД имаше непокрита загуба за 3,511 млн. лева, натрупана в първите години на кризата, когато предприятието бе на ръба на оцеляването. В последните години дружеството стабилизира резултатите си, макар все още да дължи сериозни суми на банкови институции.
Общото събрание на акционерите прие доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 г. и годишните финансови отчети. Избран е одитор в лицето на „Гранд Торнтон“ ООД и одитен комитет, направени са и промени в устава на дружеството.
В гласуването са участвали 12 акционери, притежаващи 9 346 910 акции с право на глас или 77,89% от капитала на „Спарки“ АД.