Върховна административна прокуратура (ВАП) смята, че жалбите срещу по-високите цени на винетките са основателни и следва да бъдат уважени. Това става ясно от становище на ВАП, разпространено от прокуратурата днес.

По делото се оспорва постановление на Министерския съвет, с което беше изменена Тарифата за таксите, които се събират от агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). С него цената на винетката за лека кола за тази година скочи на 97 лв., което е с 30 лв. повече от таксата за 2015 г.

В становището си ВАП посочва, че размерът на таксите се определя от Министерския съвет с тарифа по предложение на министъра на финансите и министъра на регионалното развитие и благоустройството. “Предложението до МС за изменение на Тарифата не е изготвено съвместно от министъра на финансите и министъра на регионалното развитие и благоустройството, а еднолично от министъра на регионалното развитие и благоустройството”, се казва в становището на административния прокурор.

Нормите поставят изискване съставителят на проекта да го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. В процесния случай фазата на обсъждане на проекта изобщо липсва. Също така от изготвената по делото съдебно-техническа експертиза е видно, че не може да се установи еднозначно дали са били налични мотивите по проекта на процесния нормативен акт на сайта на МРРБ към 26.10.2015 г.

Липсват и други задължителни мотиви. Според ВАП доводите в доклада на министъра на регионалното развитие и благоустройството за необходимост от осигуряване на дългосрочно и предвидимо финансиране за реализиране на смислена, последователна и устойчива политика по отношение на пътищата не могат да заместят липсата на обоснованост на причините, които налагат приемането на акта, на целите, които се поставят, на финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба и на очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива. Затова и ВАС застъпва становище, че трябва да се отмени оспорения подзаконов нормативен акт и да се изпрати преписката на съответния компетентен административен орган със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.