Към настоящия момент ЕНЕРГО-ПРО Мрежи не е уведомено официално за предявеното от КЗК твърдение за нарушение по чл. 21 от ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение, нито е получило определение на КЗК за повдигане на обвинение. След като експертите се запознаят с конкретните твърдения на КЗК, компанията ще представи своите възражения в регламентирания за това срок.

Дружеството не е нарушило Закона за защита на конкуренцията. В своите действия ЕНЕРГО-ПРО Мрежи винаги е следвало изискванията на българското законодателство, което регламентира правилата за присъединяване на производители на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа.

Фотоволтаичната електроцентрала „Орлова могила“ е поставена под напрежение още през 2012 г. при спазване на нормативните изисквания, като в продължение на години произвежда и продава електричество.

Случаят вече беше разглеждан веднъж от КЗК, след което през 2014 г. Върховният Административен Съд отмени решението на КЗК за установяване на нарушение като незаконосъобразно.