Всички търговци по смисъла на Търговския закон трябва да подадат годишните си финансови отчети до 30 юни 2016 г., напомниха вчера от Регионалната дирекция на Агенцията по вписванията във Велико Търново, която вече е център на 5 области, които включват 20 служби по вписванията и 5 служби по регистрация. Новите срокове са определени с промените в Закона за счетоводството, приети в края на миналата година.
От Агенцията призоваваха бизнесът и гражданите да не чакат последния ден и да имат предвид, че след тази дата ще се налагат санкции от страна на НАП. След изтичане на крайния срок, приходната агенция ще получи списък на търговците и фирмите, неподали годишни финансови отчети в срок.
От Агенцията по вписванията напомнят и че в системата на Търговския регистър са внедрени функционалности, съгласно които Заявленията за вписване на първоначална регистрация на търговци ще се разглеждат до края на следващия работен ден от постъпването им в Търговския регистър. Когато заявителят е посочил електронна поща, дадените указания ще се изпращат и на нея освен оповестяването им по партидата на дружеството.
 Във връзка със зачестилите сигнали за злоупотреби с продажби на търговски дружества и дружествени дялове на юридически лица, както и за кражби на имоти, се обсъждат изменения и допълнения в Търговския закон и е въведен пакет от законодателни промени. Една от основните е управлението и продажбата на търговски дружества и техни дялове да се изповядва пред нотариус, който трябва да проверява самоличността на страните (продавач и купувач) чрез системата ЕСГРАОН, до която имат достъп всички нотариуси в страната.
При подаване на заявленията за промяна в обстоятелствата на юридическите лица се прави справка по всяко време за истинността им. След нотариалната заверка документът задължително се представя пред длъжностните лица по регистрация в Търговския регистър чрез единния регистър на пълномощните, до който вече има изградена връзка.
От агенцията апелират гражданите и бизнесът да бъдат по-активни относно предоставяната услуга „SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в информационната система на Търговския регистър и системата на имотния регистър“ като превенция срещу нерегламентирани действия.