С най-високата възможна оценка беше заверен финансовият одит на годишния отчет за 2015 година на община Русе и одитното становище към него. Това стана ясно, след като общината получи окончателния доклад за резултатите от проверката на Сметната палата. Заключението от документа е, че финансовото и имущественото състояние на общината към 31 декември 2015 г. дава вярна и честна представа за финансовото положение на институцията, както и че се работи законосъобразно и ефективно.