Конкуренцията за кредитиране на агробизнеса се засили след влизането на пазара и на специализирани дружества за земя.

Земеделският бранш се оказва сред топ целите за кредитиране. От години браншът въпреки общата икономическа пасивност показва устойчивост, а фермерите се превръщат във все по-предпочитани клиенти. За миналата година статистика на БНБ отчете, че са отпуснати общо 30,6 млрд. лв. на бизнеса, а конкретно кредитите за „Селско, горско и рибно стопанство" са на стойност 1,74 млрд. лв. или 5,7% от всички бизнес кредити. За сравнение през 2014 г. делът на агрокредитите от всички, отпуснати за бизнеса, е бил 4%. Тогава те са били на стойност 1,552 млрд. лева.

В момента основните източници на алтернативно на субсидиите финансиране са банките като поне 8 от тях са разработили специални земеделски кредити. Нещо повече - сериозна заявка за влизане на кредитния пазар направи и компанията за управление за земя „Агрион", която получи регистрация като небанково финансово дружество в БНБ и от месец март тази година предлага кредитни продукти. Заеми за земеделие се предлагат и по линия на Българска банка за развитие (ББР).
Като цяло повечето кредитни продукти за фермери се отпускат за оборотни нужди, за покупка и аренда на земеделска земя, за купуване на лизинг на земеделска техника, за изграждане на стопански постройки, зърнохранилища, складови помещения, за покупка на животни. Банките приемат като обезпечение недвижимите имоти - жилищни, офисни, търговски, производствени, индустриални терени, както и машини, съоръжения; стоки и материали, вземания или други финансови активи. Не са рядкост и разработените кредитни продукти срещу залог земеделска субсидия, както и комбинираните услуги. Кредитите се отпускат между 30 и 40 дни.

Според проучване на Европейската комисия обаче в България заемите са трудно начинание. Младите фермери у нас например определят кредитирането като най-голямото предизвикателство пред себе си, редом с достъпа до субсидии и нуждата от въвеждане на ноу-хау. В същото време браншът е оптимист.

Земеделският бизнес е оптимист за състоянието си в момента като мнозинството определя ситуацията им като „по-скоро добра", сочат данни от проучване на „Агрион". 68% обаче казват, че са имали нужда от средства за финансирането му в последната година. Средната необходима сума е била около 600 хиляди лева. Фермерите са най-склонни като обезпечение по кредит да предоставят земеделската земя, тъй като мнозинството са убедени, че ще могат да изплатят задълженията си. Като проблем при тегленето на кредити земеделците посочват твърде многото документи.

Дружеството влезе на кредитния пазар с три основни финансови продукта – дългосрочно инвестиционно, кредити за оборотни разходи и лизинг на земя. Всички започват от 10 000 лв. и нямат определен таван. Като основно обезпечение се приема земята, а реалният процент на отпуснатото финансиране е до 80% от пазарната й стойност. Като основно свое предимство спрямо традиционните банкови кредити от дружеството залагат на улеснена процедура за кандидатстване и бързия отговор към кредитоискателя. „Агрион" не изисква подробни бизнес отчети и анализи, нито допълнителни застраховки, откриване на сметки. Освен това компанията няма такса за разглеждане, което намалява риска за кредитополучателя в крайна сметка да не е одобрен. На практика той не дължи нищо преди да получи желаното финансиране. Не са необходими съдлъжници, поръчители и гаранти, нито допълните обезпечения като апартаменти, къщи или друго имущество, освен земята.

„Най-големият проблем генерално за сектор земеделие е силната зависимост от субсидиите. По-далновидните стопани вече са осъзнали тази взаимовръзка и започнаха да търсят алтернативи начини за финансиране на своите планове и реализация на продукцията. Един от тях е именно чрез кредитиране или лизинг от компании, запознати с проблемите в бранша", потвърди финансовият директор на „Агрион" Светла Боянова. Според нея земеделците търсят прогнозируемост на разходите си, по-малко бюрокрация и най-вече „пари на време", тъй като условията, в които работят земеделските производители са много динамични и свързани с международните цени на произведената продукция, с капризите на времето, промените при отпускането на европейски средства и т.н.. Общата прогноза е интересът към кредитирането на агробизнеса да се запази въпреки общото намаляване в обем на отпусканите бизнес кредити.