Зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент Мария Габриел, ангажирана с реализирането на Дунавската стратегия от началото й преди пет години, поиска от Европейската комисия да предостави информация за напредъка по заложените редица цели, които имат конкретен срок за постигането им. На проведената на 14-15 януари среща в Брюксел на координаторите по приоритетните области на стратегията бе посочено, че годишните доклади за напредъка от 2015 г. предоставят различна по качество и количество информация.

Мария Габриел отбелязва във въпроса си до Европейската комисия, че докладите не са базирани на единна система от показатели за оценка. В този контекст тя пита Комисията дали планира предприемането на мерки за подобряване процеса на оценка на напредъка и възнамерява ли да изясни процедурата и сроковете за преразглеждане на целите и Плана за действие относно стратегията.

Комисарят по регионалната политика Корина Крецу уверява в отговора си до Мария Габриел, че през ноември тази година ще бъде приключен процеса по оценяване на всички приоритетни области и целите в тях, за да се предложи адаптиране или преразглеждане. Резултатите ще бъдат взети предвид за подобряване на докладването и оценката. На предстоящото съвместно заседание на националните координатори и координаторите на приоритетните области ще бъде внесено за утвърждаване окончателното предложение за нови цели, след което то ще бъде представено на групата на високо равнище през есента на 2016 г. Що се отнася до Плана за действие, е взето решение да се отложи разглеждането на темата за по-задълбочен преглед на документа, като е възможно това да бъде в резултат на доклада на Комисията относно прилагането на макрорегионалните стратегии, който се очаква в края на 2016 г.