От общинската дирекция „Местни данъци и такси“ вече ще имат право служебно да начисляват задължения за имоти и превозни средства, които не са доброволно декларирани. Това ще стане възможно с предложените промени от кмета Пламен Стоилов в съответната наредба, които предстои да бъдат одобрени на идната сесия. Друга промяна в наредба 20 уточнява срока, в който придобитите през годината имоти, следва да се заплатят. Срокът за плащане на данъка е двумесечен, като по този начин се уеднаквява със сроковете за внасяне на таксата за битовите отпадъци. Също така се открива възможност за подаване на декларация за неизползваните новопридобити имоти за текущата година, с което на собствениците им няма да се събира такса за сметосъбиране, сметоизвозване и депо.
С предложените промени в наредбата се очаква да се постигне по-голяма справедливост при издължаването на лицата към общината за данъка върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за новопридобитите имоти. Измененията са съобразени със закона за местните данъци и такси.