93.5% от продажбите на „Спарки“ се реализират в чужбина, а само 6.5% отиват за вътрешния пазар, става ясно от доклада към одитирания отчет на дружеството. В Румъния и Германия русенското предприятие пласира по малко над 1/3 от изделията си, а 18.5% отиват за Франция. Предприятието произвежда обработени и заварени метални конструкции за повдигателни и пътно-строителни съоръжения, селскостопански машини, мотокари, като най-продаваният продукт са колоните за завъртане на стрелите на подемни платформи. 
„Спарки“ е единственият производител на заварени метални конструкции от такъв мащаб в Източна Европа. Дружеството извлича предимство от благоприятната си локация на 4 дни разстояние за доставка спрямо всяка точка на Европа.
Реализираните през 2015 г. приходи от продажби са в размер на 22.747 млн. лв., което представлява намаление от 21% в сравнение със същия период на 2014 г. Нетният финансов резултат е печалба в размер на 292 хил. лв. (2014 г.: 1.630 млн. лв.).
За 2015 г. текущите пасиви на „Спарки“ надвишават текущите активи с 9.431 млн. лв. и собственият капитал е по-нисък от акционерния му с 1.983 млн. лв. Дружеството отчита текущи задължения по заеми към финансови институции в размер на 17 220 хил. лв., които са разсрочени за поредна година за още 12 месеца.  Съгласно анексите, двата най-големи заема към Банка ДСК в размер на 14.872 млн. лв. и 1.883 млн. лв., ще се погасяват на вноски до 30 ноември и 25 септември 2016 г.
През 2015 г. дружеството е реализирало инвестиции в размер на 167 хил. лв., предимно в машини, съоръжения и оборудване. Във връзка с привличането на нови клиенти, които са водещи световни лидери на пазара на пътно-строителна техника и производство на енергопреносни съоръжения, „Спарки“ е в процес на усвояване на производството на нови заварени конструкции, представляващи детайли за охладителни кутии за охлаждане на високоволтови трансформатори, корпуси за генератори в нефтени и газови съоръжения и филтърни системи за защита на турбини на водно електрически централи от твърди частици.