Заявленията за промяна на доставчика на електроенергия ще могат да бъдат подадени и по електронен път, но трябва да бъдат подписани с електронен подпис. Това е записано в публикуваната от КЕВР инструкция за смяна на доставчика.
Текстовете описват процедурата, по силата на която битовите потребители ще могат да променят доставчика си. Така се гарантира възможността на домакинствата да излязат на свободния пазар от 1 април, когато в сила влизат и стандартизираните товарови профили.
 Товаровите профили са важни за търговците на електроенергия, чиито клиенти нямат електромери с почасов отчет и именно на тяхна база ще бъдат изготвяни офертите за домакинствата. Те бяха разработени от електроснабдителните дружества в началото на годината.
С правилата КЕВР дава администрираща роля на електроразпределителните дружества, в чиято мрежа са присъединени обектите, при смяната на доставчика на електроенергия. ЕРП-то трябва да провери за нередности всички подадени документи за смяната на доставчика, включително и дали клиентът е изряден платец.
Заявленията за промяна на доставчика се подават до 10-то число на месеца, предхождащ месеца, в който смяната влиза в сила. Ако бъдат изпълнени всички условия, потребителите ще имат нов доставчик от 1-во число на следващия месец. Заявленията могат да се подадат и от избрания нов търговец, стига потребителят да му даде нотариално заверено пълномощно. 
С инструкциите се регламентират и различните случаи, в които битови, а също и небитови клиенти без електромер с почасово отчитане, могат да сменят своя доставчик.