Тенденция към по-малко извършени престъпления за сметка на по-голямата им разкриваемост бележи отчетният доклад за изминалата 2015 година, който е изготвил окръжният прокурор Георги Георгиев. Самият той обяснява намалението на делата и броя наказани през изтеклите 12 месеца с това, че на Дунав мост се залавят все по-малко нелегални емигранти. Именно бежанците белязаха пик през 2014 година, когато регулярно бяха залавяни групи с десетки чужденци, но постепенно хващаните в опит за незаконно преминаване на границата намаляха. 
В същото време окръжният прокурор посочва и няколко проблеми, сред които бавното изпращане на присъдите от съдилищата в прокуратурите. Това води до парадокса осъдените да узнават за своите наказания, докато в същото време прокурорите са с вързани ръце да ги преведат в изпълнение. Този недостатък беляза и знаковото дело срещу Венцислав Ангелов по прякор Чикагото, който благодарение на мудната система успя да се измъкне от полезрението на правосъдието и се наслаждава на свободата си някъде в чужбина, въпреки че вече трябваше да е затвора.
В доклада се посочва и разнопосочната съдебна практика, която понякога води до върнати дела и неодобрени споразумения.
2332 регистрирани престъпления, от които 1060 разкрити
Общият брой на регистрираните престъпления в русенската полицейска дирекция през 2015 година е 2332 броя. За сравнение година по-рано те са били 2780 броя, а през 2013 г. - 3240 броя. Наблюдава се значително намаляване на регистрираните престъпления спрямо предходната година в абсолютна стойност - за 2015 година са с 448 броя по-малко, което представлява спад на регистрираните престъпления през отчетния период от 16.12% спрямо предходната година и 28.02% спрямо 2013-а. По икономическа линия през отчетния период са регистрирани 173 престъпления при 179 за 2014 година и 184 престъпления за 2013-а, които са незначителна част от общата регистрирана престъпност и запазват относително стабилно ниво.
Общо разкритите престъпления през 2015 година са 1060 броя, като отчетената разкриваемост на престъпленията по криминална линия от полицията е 42.78% при 35.64% за 2014-та. Разкриваемостта на престъпленията по икономическа линия през отчетния период е 35.84%. Наблюдаваният ръст на разкритата престъпност в района със 7.14% спрямо предходната година е положителен знак както за работата на МВР, така и в съвместната работа на разследващите полицаи и прокурорите в съдебния окръг. При така описаните показатели е налице тенденция към съществено намаление на общонаблюдаваните досъдебни производства - с 24.15% спрямо 2014 година. 
В обобщение, отчетната 2015 година, както и предходната 2014, се основава на понижена престъпност и завишена разкриваемост от полицията в района, се сочи в доклада.
Повече неприключили дела, въпреки по-малкия им брой
Делът на делата с приключено разследване през 2015 година спрямо всички дела, по които реално е работено от разследващите органи в отчетния период, е 71%. Или онагледено с цифри - 4116 е общият брой на делата, по които е работено, като в него не са включени прекратените по давност дела, а 2927 са общо приключените дела. През 2014-а този процент е бил 83%, а през 2013 година - 82.9%. Останали дела с неприключило разследване в края на отчетния период са 1089 при 879 за 2014 година.
Наблюдава се увеличение на неприключените дела, което следва да бъде отчетено като отрицателна характеристика на фона на по-малкия брой общонаблюдавани досъдебни прозводства, коментира окръжният прокурор. 
Работата по разследването на делата преди влизането им в съда обикновено трае до 7 месеца. Толкова е продължила досъдебната фаза при 2014 дела, до 1 година разследване е имало при 204 случая, а над 1 година - при 167 дела. 
Отчетеното забавяне на разследването се дължи на кадровата необезпеченост в разследващите структури на ОД на ДМВР, обосноваващо се от голямо текучество, и съответно повече на брой дела за разследване на всеки разследващ полицай, се сочи още в доклада.
Общо спрените дела за 2015 година са 1425 или 33.01% от всичките 5316 наблюдавани и 34.55% от общо 4125 решени. За сравнение, през 2014 година са били спрени 2062 дела. Спрените дела срещу известен извършител са 85, а срещу неизвестен - 1340.  
По-малко обвинителни актове за сметка на повече споразумения с прокуратурата
Общо 848 дела по прокурорски актове са образувани в районните съдилища в Бяла и Русе и в окръжния съд в Русе. От тях обвинителните актове са 293, а споразуменията, чрез които обвинението и защитата договарят наказание, са почти 2 пъти повече - 473. В 80 от случаите прокуратурата е поискала само глобяване на виновниците.
През изминалата година отново е налице тенденцията, отчетена и през 2014 година - за намаляване на броя внесени в съда дела. Регистрираното намаление е 9.0% или 84 дела спрямо същия период на 2014-а и 19.9% или 211 дела спрямо 2013 година. Намалението е най-сериозно при внесените с обвинителен акт досъдебни производства спрямо 2014-а, а цифрите показват, че техният брой е с 68 дела по-малко. Налице е леко увеличение на броя на внесените в съда споразумения. През отчетния период те са с 5 дела повече спрямо предходния период. Запазва се тенденцията, както и при предходни години броят на внесените обвинителни актове да е по-малък от броя на внесените в съда споразумения, което произтича от същността и характера на института на споразумението, а именно - бързина и процесуална икономия, отчита окръжният прокурор. И продължава анализа с извода, който се налага от обсъдените по-горе данни, че намалението на внесените дела, по които са образувани съдебни производства, се дължи на общия спад регистрирани при образуваните и приключили досъдебни производства, който за отчетната година е изключително висок. През календарната 2015 година броят на досъдебните производства общо за съдебния район с приключено разследване е 2927 дела при 3984 през 2014-а.
Различни съдебни състави оценяват като справедливи различни наказания
Общо 916 съдебни решения са постановени през изтеклата година, което показва намаление спрямо същия период на 2014-а с 9.3% или 67 броя. 
След внесени 337 обвинителни актове от страна на прокуратурата съдът е прочел 205 осъдителни присъди, 15 оправдателни, върнати на прокуратурата са 16 дела, а до споразумение се е стигнало в 88 случая. Две дела са прекратени, а при 11 е наложена само парична санкция.
Внесените споразумения, при които прокуратурата и престъпникът са договорили размера на наказанието и са си стиснали ръцете, са били общо 488. Едва 15 от тях не са одобрени от съда, тъй като е сметнато, че постигнатите присъди са в противоречие със закона и морала.  
Тук следва да се отбележи, че при разглеждането на споразуменията различните състави на районния съд са демонстрирали различни критерии при определянето на вида и размера на наказанията. Например първият от съставите на съда, който е разгледал предложението за споразумението, не го е одобрил, тъй като е бил несъгласен или с вида на наказание, или с неговия размер, или пък с приложението на условното осъждане. При последващото внасяне на тези дела в съда било то отново със споразумение, било то с обвинителен акт или с изготвяне на споразумение в съдебната фаза, фактически се достига до налагане на наказания, които са идентични по вид и размер с тези, които са били предложени с първоначалното внасяне на делото със споразумение в съда или разликите са съвсем незначителни, сочи в доклада си окръжният прокурор. Дава пример и с друго върнато дело, внесено с предложение за споразумение, при което обвиняемият е заявил, че не признава вината си. Впоследствие се установило, че той е чужд гражданин и не е разбрал характера на провежданата процедура и досъдебното наказателно производство, водено срещу него, приключило отново със споразумение. Изложеният анализ на делата, които са внесени с предложение за споразумение и върнати от съда, сочи, че причините за това не изразяват наличие на негативни тенденции, както и повтарящи се грешки и слабости в работата на прокурорите, пише още в отчета.
Предадени на съд са били 1114 души, което е с 22.3% или с 320 по-малко спрямо 2014 година
Отчетеното сериозно намаление се дължи на спада на този показател при Русенската районна прокуратура. За 2015 година предадените на съд лица в тази прокуратура са с 328 по-малко. Описаното е пряко следствие от обективни процеси, свързани с намаления миграционен поток през ГКПП „Дунав мост“ и съответно на по-малкото регистрирани и разследвани престъпления за нелегално преминаване на границата, пише в доклада. 
Спад на този показател е налице и при Районната прокуратура в Бяла. За 2015 година техният брой е бил 115, при 117 за 2014 година. В периода на анализ Русенската окръжна прокуратура е предала 92 души на съд, което е увеличение с 11 % спрямо 2014-а или с 82 лица и е достигнала показателите за 2013 година.
Описаната тенденция се отчита и при общия брой на осъдените и санкционирани лица. Те са били 1134 при 1542 лица за 2014-а.
Общо 17 от предадените на съд са били оправдани през 2015 година като по един такъв случай има след обвинение на Окръжна прокуратура и на Беленската районна прокуратура. Останалите 15 оправдани са получили обвинения от Русенската районна прокуратура. 
Преобладаващата причина за постановяване на оправдателните присъди се дължи на различно разбиране на съдържанието на материално-правните разпоредби на наказателния кодекс, на различно тълкуване и разнопосочната съдебна практика, както и на различна съвкупна преценка на доказателствата от страна на съда и на прокурора, сочи в доклада си окръжният прокурор.
През изтеклата година не са извършени дисциплинарни нарушения и съответно не са налагани наказания на прокурори, следователи и съдебни служители от трите прокуратури.
Пътуването на присъдата 7 дена от съда в прокуратура дава възможност на осъдените да се укрият,
казва в доклада си Георгиев. И посочва, че решенията на съдилищата се публикуват на интернет-страниците им много преди физически да пристигнат в прокуратурата. А това време е достатъчно, за да могат осъдените да научат какво ги чака и дори да се укрият, докато прокуратурата не може да предприеме действия по изпълнение на присъдата, тъй като титулът за това още не е получен от съответния първоинстанционен съд, пише още в отчета. 
Иначе окръжният прокурор отчита добрите професионални отношения с останалите държавни институции в района, сред които полицията, ДАНС, Митницата, Гранична полиция, НАП, Териториалното звено на „Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество“. Продължаване на успешната съвместна работа и сътрудничество с тях е приоритет и за 2016 година. Наред с това се цели и активизиране на работата по предоставяне на своевременна и пълна информация на обществеността за работата на прокуратурата, ускоряване на разследването по делата, взети под специален надзор, както и приоритетно приключване на разследването по делата, образувани преди 1 януари 2012 година. Сред целите се нарежда и желанието за намаляване на броя на влезлите в сила оправдателни присъди и върнатите от съда дела.