Тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) остави в сила присъдата на Пловдивския апелативен съд, с която бившият кмет на Велико Търново Румен Рашев е признат за невинен.

Решението не подлежи на обжалване, съобщиха от съда.

С първоинстанционната присъда от 26.04.2011 г. на Окръжен съд – гр. Велико Търново, подсъдимият Румен Рашев (бивш кмет на Велико Търново) е признат за виновен по обвинението за извършено престъпление по чл. 282, ал. 2, пр. 1 и 2, вр. ал. 1, 2 и 3, вр. чл. 26, ал. 1 от НК (престъпление по служба – длъжностно лице, което наруши служебните си задължения или превиши властта или правата си. От деянието са настъпили значителни вредни последици и е извършено от лице, което заема отговорно служебно положение). С първоинстанционната присъда подсъдимата Елена Абаджиева (бивш главен архитект на община Велико Търново) е призната за невинна.

С потвърдената от ВКС Присъда № 729/27.11.2014 г. на Пловдивския апелативен съд първоинстанционната присъда по отношение на подсъдимия Румен Рашев е отменена, като той е признат за невинен и оправдан по повдигнатото му обвинение. По отношение на подсъдимата Елена Абаджиева присъдата е потвърдена.

В мотивите на решението на ВКС пише, че внесеният обвинителен акт е за продължавано престъпление, а то съгласно легалното определение на чл. 26, ал. 1 от НК се състои от две или повече деяния, осъществяващи поотделно един или различни състави на едно и също престъпление. Непродължителният период на осъществяване на отделните деяния, относително еднаквата обстановка, еднородността на вината и обективната и субективна връзка между деянията дават възможност съгласно чл. 26, ал. 1 от НК тези отделни престъпни състави да бъдат квалифицирани като единно продължавано престъпление. Тази законова дефиниция поставя изискване при формулиране на обвинението за всяко едно от отделните деяния да бъдат посочени признаците на съответния престъпен състав, който дава основание за включването му като елемент от продължаваното престъпление. Върховните съдии са категорични: „В диспозитива на обвинителния акт и двамата подсъдими са обвинени в конкретни нарушения или неизпълнение на служебните им задължения, а подсъдимият Рашев и в превишаване на властта и правата му, като в отделните пунктове на продължаваното престъпление са цитирани нарушенията, произтичащи от нормативни и други източници. В нито един от отделните пунктове на обвинението по чл. 282, ал. 2 от НК обаче не е посочена специалната цел за набавяне на облага и настъпилите значителни вредни последици, а такова посочване има единствено в диспозитива, отнасящ се до общото продължавано престъпление. Налице е драстично нарушаване на правото на защита на подсъдимите и по-специално на правото им да узнаят в какво са обвинени, което в случая може да се приеме, че е отстранено с пълното им оправдаване. Същото обаче представлява от материално правна страна принципна пречка за касационния съд да постанови осъдителен съдебен акт по реда на чл. 354, ал. 5 от НПК по непредявено по надлежния процесуален ред обвинение”.

Съдебният състав приема, че е налице превишаване на правата от страна на подсъдимия Рашев със сключването на договор за отстъпване право на строеж за РЗП с по-голяма площ от указаната в решението на общинския съвет. Това обстоятелство обаче не може да ангажира наказателната му отговорност за престъпление по чл. 282, ал. 2 от НК при липсата на останалите елементи от обективната и субективната страна на престъплението.

Според конструкцията на обвинението подсъдимите Рашев и Абаджиева са обвинени в извършването на нарушения на служебните им задължения в зависимост от характера на изпълняваната длъжност при условията на независимо извършителство. Извършените от всеки един от тях действия по служба не са възможни без извършени действия от другия подсъдим. Така, без одобряването на идеен инвестиционен проект от Абаджиева не е било възможно участието в конкурса на „Илстрой” ЕООД. Без заповед на кмета за обявяване на спечелилия конкурса и сключването на договор за отстъпване правото на строеж главният архитект не би могъл да издаде виза за проектиране и разрешение за строеж. Без становище от главния архитект за необходимост от частично изменение на ПУП ПЗ кметът не би могъл да издаде заповед за частично изменение на плана. „Оттук следва извод, че самостоятелно извършените от всеки от подсъдимите действия по служба не могат да доведат до настъпването на общия резултат. Престъплението по чл. 282 от НК във всичките му алинеи като форма на вината е умишлено и не може да бъде осъществено при условията на независимо извършителство, съпричинило общия престъпен резултат. Обвинение за съучастие между подсъдимите при осъществяването на престъплението по чл. 282 от НК не е повдигано” – пише в мотивите на решението.

Съдът приема, че по отношение на подсъдимата Абаджиева не е установено да е нарушила служебни задължения, а осъщественото от подсъдимия Рашев превишаване на права по т. 2 от обвинението не осъществява от обективна страна състава на чл. 282 от НК, доколкото не може да доведе само по себе си до настъпването на щета, без наличието от обективна страна и на други предпоставки за реализиране на строителството, каквито представляват издадените от Абаджиева актове. По отношение и на двамата подсъдими не е доказана специалната цел за набавяне на облага в полза на „Илстрой” ООД, което прави несъставомерно престъплението от субективна страна.