Въвежда се почасова и самостоятелна организация за децата в детските градини. Това става ясно от новия проект за държавен образователен стандарт за предучилищно образование (ДОСПО), който бе представен в Министерството на образованието и науката, предаде репортер на БГНЕС.

Организацията в детските градини ще бъде 4 типа. Включват се досегашните форми, които са целодневна и полудневна организация, както и новите- почасова и самостоятелна. Тези 4 форми на организация са заложени в Закона за училищното и предучилищното образование, заяви зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов. Той уточни, че очакванията на Министерството на образованието и науката (МОН) за самостоятелна форма са за не повече от 1% от децата.

Ваня Трайкова, която е експерт към МОН поясни, че двете нови форми са свързани с възможност за родители, които ги изберат, да се възползват от малко по-гъвкав модел на организация. Почасовата организация позволява детето да присъства в детската градина от 3 до 5 часа през деня. Това ще се осъществява по начин, предложен от самата детска градина и график, който родителят може да предложи на детската градина. Преди детето да бъде включено за самостоятелна организация то трябва да бъде одобрено от комисия, която се сформира към регионалното управление по образование. Тази комисия ще има за задача да определи дали родителят може да гарантира самостоятелна организация на детето. Родителят от своя страна трябва да представи пред комисията средата, която ще бъде осигурена за детето, както и начинът, по който трябва да постигне резултатите.

Стаматов очерта и други, нови моменти в стандарта. Единият е свързан с играта. „До настоящия момент играта беше отделен фрагмент, а новото в стандарта е, че играта е основно средство за постигане на всяка една цел, което означава, че децата ще играят, докато учат по математика, докато учат български. Играейки те ще се научат на съответните необходими поставени първоначално задачи”, поясни зам.-министърът на образованието.

Друг нов момент са направленията, които в детските градини са синоним на предметите в средното училище. Математиката за 3-годишнините ще значи-това е малко, това е много. В края на 5-ата година децата пък трябва да могат да броят до 10, отново играейки.

Освен това, по думите на Стаматов, ще има пълна свобода на всяка една детска градина-по отношение на организацията, по отношение на избора на познавателните книжки (учебниците в детските градини), стратегията, която всяко едно детско заведение трябва само да си изработи и по отношение на разпределението на учебното време. Автономията, която е заложена като основен постулат в закона е представена с пълна сила в стандарта за предучилищното образование, увери той.

Стандартът ще бъде качен на сайта на МОН, след това предстои обществено обсъждане из страната в рамките на 1 месец. В зависимост от това има възможност за корекция на проекта.

От 2010 г. насам е задължително 5-годишните деца да бъдат обхванати от предучилищно образование, но въпреки това, стана ясно днес, обхватът на децата е около 86%.

Ваня Трайкова поясни, че стандартът е в съответствие с изискванията на Закона за училищно и предучилищно образование. „Идеята на този стандарт е да гарантира на децата щастливо детство, като ги мотивира и им дава увереност в собствените възможности. Възпитанието и социализацията са изведени на преден план в стандарта”, каза тя. Играта е водещата дейност в предучилищното образование, акцент в стандарта е и патриотичното образование и формиране на национална идентичност. Стандартът включва организация и съдържание на предучилищното образование, както и механизъм за взаимодействие между детската градина и родителите.

Стандартът не включва регламент на броя деца в групите, изисквания към физическата среда, изисквания, свързани с храненето, почивката и извеждането на децата на открито, финансиране, нормиране на заплащане на труда, редът и условията за осъществяване на приобщаващото образование.

Основните акценти в организацията, включени в стандарта е-възможност за постъпване на децата на 2 години в детска градина- по желание на родителите и при наличие на свободни места, или при липса на яслена група в населеното място или места в яслените групи.

Друга новост е, че се въвежда учебно (15 септемрви-31 май) и неучебно време (1 юни до 14 септември). Децата ще присъстват на детска градина, но няма да имат задължителния брой занимания по време на неучебно време.

Всяка детска градина ще има възможност да изготви самостоятелна програмна система, която обаче трябва да бъде съобразена със стандарта.

Образователните направления в предучилищното образование седмично за първа група са общо 10, за 2 група-12, за 3 група-15 и за 4 група-17 направления. При полудневна и почасова организация на детска градина се включват още 2 направления, а за целодневната още 5.

Детето може да отсъства от детската градина по семейни причини, здравословни и неотложни. Всички такси за детските градини ще се определят с решение на общински съвет, както досега.

От друга страна Диян Стаматов поясни, че със сигурност ще има учебници на 15 септември, въпросът е какви ще бъдат те. За учениците в 1 клас учебниците ще бъдат нови. В 7 клас ще се доучва материалът, който сега изпускат петокласниците. Следователно 18 часа годишно в 7 клас децата ще изучават Средновековието, което сега изпускат в 5 клас”, стана ясно от думите му.