Само 13% от представителите на бизнеса са доволни от нивото на висшето образование у нас. Това показват резултатите от анкетно проучване сред членовете на Българската търговско-промишлена палата (БТПП).
Повече от две трети от анкетираните (67%) считат, че на студентите са им необходими допълнителни знания. Резултатите са същите както и през 2008 година - тогава 68% е делът на фирмите с това мнение. Крайно негативни оценки за подготовката на студентите у нас изразяват 20% от анкетираните, а доволните са едва 13 на сто.
Основните пропуски в образованието на младите хора според представителите на бизнеса са в професионалните умения и в базисните икономически познания. На следващо място близо 45% от фирмите считат, че на младите хора им липсват умения за работа в екип, а според 38% и на предприемаческо мислене. 
 През следващите 5-10 години членовете на Палатата се ориентират към наемане на хора със средна или висока квалификация. Само 1% от работодателите ще назначават нискоквалифицирани работници. И в бъдеще най-търсени ще бъдат кадрите, завършили техническо образование. Продължава да расте броят на фирмите, които планират да наемат служители, завършили информатика.
Според членовете на БТПП най-много изостават висшето образование и средното професионално. Категорично мнение сред деловите среди е, че е необходимо да се увеличи броят на младежите в схеми за стажуване и чиракуване. Бизнесът смята за необходимо да се преразгледа финансирането на база брой учащи се, което води до огромни компромиси с качеството на обучение.